Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.thelowsky.com

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

4. REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. FORMY PŁATNOŚCI

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7. ODBIÓR PRZESYŁKI

8. REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTU

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy dba o prawa konsumenta. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy The lowsky działający pod adresem www.thelowsky.com jest prowadzony przez Marcina Mokierów-Czołowskiego ul. Połczyńska 4b/8, 78-400 w Szczecinku wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 362822121, posiadający NIP: 6731892252

§ 2 DEFINICJE:

  1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.thelowsky.com
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym THE LOWSKY SHOP;
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 • DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte do realizacji;
 • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 • KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez THE LOWSKY sklep koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

1. Adres e-mail:  thelowskyshop@gmail.com

2. Telefon: 889 988 429

§ 4 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 7. Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności   za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Lub przelewem na konto bankowe:

PKO BP 71 1020 2791 0000 7402 0165 7337

Marcin Mokierów-Czołowski
ul. Połczyńska 4b/8, 78-400 Szczecinek

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

3.Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 

4. Data realizacji może ulec zmianie ze względu na proces produkcji. Informacje będą przekazywane na bieżąco drogą mailową.

5. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

7.Towar dostarczany na chwilę obecną jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7 ODBIÓR PRZESYŁKI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa, odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru na terenie Warszawy.

2. Koszty dostawy pokrywa kupujący. 

3. W czasie odbioru przesyłki Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.

4. Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności doręczyciela.

5. Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia - ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru

6. Jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, opakowanie zewnętrzne lub wewnętrzne, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem - należy nie przyjmować przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie - tj. w dniu dostawy - skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem e-mail: thelowskyshop@gmail.com opisując zaistniałą sytuację.

7.Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową.

§ 8 REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTU

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

3. Klient może zgłosić reklamację produktu w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
d) każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: thelowskyshop@gmail.com 

 Reklamowane Prace wraz z (jeśli to możliwe) dowodem zakupu należy dostarczyć na adres: Marcin Mokierów-Czołowski, ul. Połczyńska 4b/8 w Szczecinku, kod pocztowy 78-400,  z dopiskiem: „Reklamacja THE LOWSKY  sklep”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail.

5. Koszt zwrotu produktu ponosi Klient.

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

9. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może żądać: wymiany towaru na wolny od wad lub   zwrotu wartości zakupionego towaru. 

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Wyjątek stanowią ubrania z uwagi na indywidualny charakter przedmiotów (wzór, rozmiar) oferowanych w www.thelowsky.com. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy odstąpienie od umowy lub ewentualna wymiana produktu będzie możliwa.
 • W celu skorzystania z uprawnienia Klient jest zobowiązany dostarczyć do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
 • Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Klienta, także drogą mailową.
 • W przypadku odstąpienia od umowy należy zwrócić produkt w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres sklepu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne sklep THE LOWSKY SHOP zwraca cenę za produkt.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Administratorem danych osobowych Klientów  jest Marcin Mokierów-Czołowski, adres: ul. Połczyńska 4b/8, 78-400 Szczecinek, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego THE LOWSKY SHOP dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Prac.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy: a) nazwiska i imiona b) numer telefonu c) adres poczty elektronicznej e-mail d) adres do wysyłki.

5. Przetwarzane dane osobowe Klientów zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym.

6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sklep internetowy w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2022r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl